C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

 В качеството си на администратор на лични данни Административен съд – Русе има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.
 Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
  
1. За контакт с Административен съд – Русе 
 гр. Русе 7000, ул. „Цариброд” № 6
 Електронна поща: as@admcourt-ruse.com
 Интернет страница:     
 
2. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд – Русе
  Административен съд – Русе обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване.
 
2.1. Изпълнение на правомощията на съда и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни 
 За тази цел се обработват лични данни:
- на лица (страни и техни процесуални представители), които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания, с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела. 
– на вещи лица, назначени по образуваните в Административен съд – Русе дела. Това са данни, свързани с физическа идентичност, както и данни и свързани по повод изплащане на техните възнаграждения.
 
2.2. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност
 За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Административен съд – Русе (настоящи и бивши).
 В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
 Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. Административен съд – Русе определя срок от пет години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
 Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Административен съд – Русе връща документите, по начина, по който са подадени.
 Административен съд – Русе обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на служители в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

2.3. Контрагенти
 В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Административен съд – Русе по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.
 Доколкото във връзка с изпълнението на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

2.4. Искания по Закона за достъп до обществена информация
 Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд – Русе предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

2.5. Видеонаблюдение
 В Административен съд – Русе се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват в срок от един месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

2.6. Посетители
 Обработването на лични данни на всички граждани, адвокати и други посетители на Административен съд – Русе се извършва и от служители от ОЗ „Охрана”. Целта на обработването на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата, и контрол на достъпа до съда.

3. Категории получатели на лични данни извън Административен съд – Русе
 Административен съд – Русе разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:
- държавни органи в съответствие с техните правомощия,
- банки при възникнало законово или договорно задължение,
- пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически лица и юридически лица.
   
4. Срок за съхранение на данните
 Като администратор на данни Административен съд – Русе обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове.
 
5. Права на физическите лица – субекти на данни
 Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 (Общият регламент относно защитата на данните) са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват:
- право на достъп  до обработваните лични данни, свързани с лицето;
- право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
- право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
- право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
- право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

 Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права могат да се упражнят с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.
 
6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда
 Ако счита, че правата му по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, субектът на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.
 
7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации
 Административен съд – Русе не предава личните данни в трети държави или международни организации.
 
8. Значение на предоставените личните данни
 Административен съд – Русе обработва лични данни като задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните данни препятства възможността за предприемане на действия по направени искания.
 
9. От какви източници получаваме лични данни
 Обработваните от Административен съд – Русе лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация