C C C C A+ A A- X

Информация за съда

І. Административният съд разглежда следните видове дела:

1 Като първа инстанция , съгласно чл. 128 от Административнопроцесуалния кодекс - всички дела по искания за:

- издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
- обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
- защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
- защита срещу незаконно принудително изпълнение;
- обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
- обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
- установяване неистинността на административни актове по този кодекс;
- Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

2 Като касационна инстанция - всички дела:

- образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания;
- образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища , постановени по жалби срещу решения на Общинската служба за земеделие и гори, съгласно чл. 14 ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 13 ал.6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

ІІ. Обжалване:

1 Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от деня на съобщението , че решението е изготвено.
2 Решенията на административните съдилища, постановени като касационна инстанция са окончателни.

III. Разпределение на делата

Съдията-докладчик се определя на принципа на случайния подбор съобразно поредността на постъпването на оспорванията в съда чрез електронно разпределяне.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация